Laatste nieuws
30 mei 2024
Overname TravelAlert

Algemene Voorwaarden

TRAVEL ALERT

1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen verkoper en een koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, door koper en verkoper ondertekend, zijn overeengekomen.


1.2. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


2. Tenzij daarin anders vermeld, zijn al onze aanbiedingen vrijblijvend. Als verkoper zijn wij eerst dan gebonden, nadat en voorzover wij de order schriftelijk hebben bevestigd, respectievelijk zonder voorafgaande orderbevestiging hebben uitgevoerd. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.


3.Verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.


4.1.Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder aftrek van enige korting, tenzij anders is vermeld. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Koper kan zich niet met een beroep op verrekening aan zijn verplichting tot betaling van onze facturen onttrekken.


4.2. Elk bedrag dat wordt ontvangen, wordt geacht te strekken tot voldoening van dat openstaande factuurbedrag dat het eerst is vervallen. Indien binnen 30 dagen na factuurdatum geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, wordt vanaf de factuurdatum over het verschuldigde per jaar een rente plus de gemaakte kosten in rekening gebracht. Verkoper heeft te allen tijde het recht voor iedere levering of deellevering contante betaling (waaronder ook kan worden verstaan betaling tegen rembours) te eisen.


4.3.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


5. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de koper. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.


6.Plaats van levering goederen is ons magazijn. De verzending van bestelde goederen vindt voor rekening en risico van de koper plaats, tenzij anders is overeengekomen.


7. Bestellingen van goederen met een netto factuurwaarde beneden € 225,00 worden belast met een behandelingstoeslag, tenzij anders is overeengekomen. Voor inschrijving op opleidingen worden, tenzij anders overeengekomen, geen behandelingstoeslagen gehanteerd.


8. Koper wordt eerst eigenaar van de door verkoper geleverde goederen, nadat volledige betaling, eventueel vermeerderd met rente en kosten, als vermeld in sub. 4.1 heeft plaatsgevonden.

9. Prijzen kunnen door verkoper te allen tijde worden gewijzigd. Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven, zijn deze prijzen netto en exclusief BTW.


10.Aanmelding en deelname aan de opleidingsbijeenkomsten kan slechts geschieden door middel van een aanmeldingsformulier, welke volledig ingevuld en ondertekend dient te worden opgestuurd, dan wel gefaxt. Ontvangst van het formulier door TravelAlert is bindend. Tot 3 weken voor aanvangsdatum kan, uitsluitend schriftelijk, deelname aan een opleidingsbijeenkomst worden geannuleerd. Hiervoor zullen aan deelnemer annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang opleidingsbijeenkomst zal het volledige bedrag aan deelnemer worden berekend. Bij verhindering van deelname is deelnemer, uitsluitend na overleg en goedkeuring met TravelAlert, gerechtigd om een vervangende deelnemer aan te wijzen.


11. Deelname aan opleidingsbijeenkomsten is dan pas geldig indien TravelAlert een bevestiging van deelname heeft verzonden. Door deze bevestiging komt de overeenkomst tussen TravelAlert en deelnemer tot stand.


12.TravelAlert behoudt zich het recht voor een opleidingsbijeenkomst, bij onvoldoende inschrijving, geen doorgang te laten vinden, dan wel uit te stellen. TravelAlert aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor, door afstel dan wel uitstel van de opleidingsbijeenkomst, ontstane schade. Bij afstel van de opleidingsbijeenkomst zal TravelAlert de reeds betaalde gelden retourneren. Bij uitstel heeft deelnemer het recht van kosteloze annulering. TravelAlert zal zich inspannen binnen een redelijke termijn de opleidingsbijeenkomst alsnog te verzorgen.


13.TravelAlert behoudt zich het recht voor om opleidingsprogramma's te wijzigen. Deze wijzigingen zullen aan deelnemer kenbaar worden gemaakt.


14. Het, door TravelAlert beschikbaar gestelde, opleidingsmateriaal wordt eigendom van de deelnemer, zodra aan de betalingsverplichting is voldaan. Deelnemer verwerft geen auteursrecht. Het auteursrecht blijft eigendom van de auteurs of van hun rechtverkrijgenden. Het is niet toegestaan om opleidingsmateriaal te gebruiken voor eigen doeleinden.


15. In geval van klachten zal deelnemer zich eerst wenden tot leiding van de opleidingsbijeenkomst. Indien nodig, kan de deelnemer zich in tweede instantie wenden tot de directie van TravelAlert.


16. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die verkoper toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals naslagwerken, cursusmappen, anamnese sets, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de koper en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ons worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.


17. Verkoper behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


18. Het is niet geoorloofd door de verkoper ter beschikking gestelde monsters en cursusmateriaal te verkopen of in het algemeen voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor zij kennelijk zijn verstrekt.


19. Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van een of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van een der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.


20. Door de verkoper en het personeel wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade die op welke wijze of door welke oorzaak dan ook wordt veroorzaakt door krachtens deze overeenkomst geleverde goederen en diensten.


21. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, worden ter beslechting voorgelegd aan een bevoegde rechter.


Opgesteld te Rosmalen
augustus 2013